Taxaties en portefeuillewaarderingen

Naast de juridische advisering van woningcorporaties en zorginstellingen verzorgen we taxaties van corporatie- en zorgvastgoed. Denk daarbij aan waarderingen van grootschalige nieuwbouwprojecten, zorgcomplexen of van de totale vastgoedportefeuille van een woningcorporatie. Wij beschikken over de kennis en ervaring om NRVT- en RICS-gecertificeerde taxaties te verzorgen. Met name zijn we gespecialiseerd in taxaties met het oog op de publicatie van marktwaarden in de jaarrekening van corporaties of taxaties ten behoeve van te nemen investeringsbesluiten. Hierbij nemen we in acht wat bepaald is in de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.

“Het Handboek Modelmatige waardering Woningcorporaties verplicht woningcorporaties om het in exploitatie zijnde vastgoed jaarlijks van een marktwaarde te voorzien”

Voor uiteenlopende corporaties in het gehele land taxeren we woningen, bedrijfsmatig vastgoed, maatschappelijk vastgoed en zorgvastgoed.